REFUSJON AV KOSTANDER VED RENN

Kasserer i klubben er Jørn Sandberg hos firmaet Sandberg Regnskap as, Pb 64, 1483 Hagan.

Jørn har epostadresse; joern@sandbergregnskap.no og har telefon 919 02 251.

Alle krav om refusjoner skal legges inn i vårt refusjonskjema hvor alle kvitteringer og bilag skal vedlegges.
(Refusjonskjema kan lastes ned her) FRIST 10. MAI (ref. punkt 6)

Alle refusjoner skal sendes som scan i PDF- format til Jørn Sandberg på ovennevnte adresse.
Lag én PDF-fil med forside og kvitteringer i samme fil pr. utøver. Husk å vedlegge Excel filen!


Retningslinjer for refusjoner og utøverstøtte i sesongen 2023 / 2024

 1. Innledning
  NSSL har vedtatt følgende retningslinjer for refusjoner og utøverstøtte som kan innvilges utøvere i NSSL. Styret foretar en vurdering av policy for kostnadsdekningen hvert år og kan gjøre endringer basert på de økonomiske rammene som styret til enhver tid har tilgjengelig, og som styret mener er i tråd med en fornuftig drift av idrettslaget.

 2. Startkontingenter
  NSSL dekker startkontingent for terminfestede skiskytterrenn og konkurranser (ref. forbundets terminliste), forutsatt at gjeldende påmeldingsrutiner og retningslinjer er fulgt. Ekstrakostnader med etteranmeldelser og startkontingent for påmeldte utøvere som ikke stiller til start dekkes ikke (DNS). Dette gjelder også rulleski NM.

 3. Reise og opphold
  Alle utgifter til reise og oppholde innenfor i kretsen (OAASK) betales av løperen selv. For å holde kostnadene nede, forventes det at man benytter rimeligst mulige alternativ.
  Hovedlandsrenn (HL) / Norges Cup (NC) og NM
  Følgende utgifter dekkes:
  – Startkontingent
  – Utgifter til overnatting og de nødvendige kostander forbundet med reise for utøver dekkes med 50 %,
  av en maksimal kostnad på NOK 7.500
  – Der hvor utgifter til overnatting inkluderer kost, dekkes dette som en naturlig del av overnattingsutgiftene.
  Øvrig bespisning dekkes av løperen selv.
  – Bilkjøring kan dekkes med 3 kr pr km innenfor samme ramme.

  På blomsterseremonien/premieutdeling må NSSL oppvarmingsdress/vest og lue benyttes (Unntatt løpere på lag, hvor de er forpliktet til å stille med klær for det aktuelle laget).

 4. Kriterier
  Berettiget utøverstøtte gis på følgende retningslinjer:
  – Betalt medlemskontingent og treningsavgift for inneværende sesong.
  – Ingen utestående fordringer til NSSL.
  – Konkurrert i klubbens pannebånd og- eller lue. Renndress for 13+
  (særskilte unntak kan gjøres for utøvere som i tillegg representerer lag)
  – Har deltatt eller blitt representert på minst 3 dugnader i klubbens regi under den perioden det søkes støtte for.
  – 13+ skal ha deltatt på minst 3 renn i løpet av en sesong.
  – Fremmer klubbens verdier og opptrådt som et godt forbilde for klubbens yngre utøvere.
  – 13+ skal ha gjennomført nettkurset «Ren utøver» i regi Antidoping Norge ( www.renutover.no )

  Manglende etterlevelse av et eller flere av punktene nevnt ovenfor vil kunne medføre avslag på eller avkortning ved utbetaling av utøverstøtte. Ved brudd på Norges idrettsforbund og/eller Antidoping Norges regelverk kan klubbe avslå utbetaling og/eller kreve tilbakebetalt utøverstøtte for den perioden regelbruddet har funnet sted.

  I tillegg er det gulrot på NOK 5.000 i økt kostnadsramme for alle aktive junior og senior utøvere som deltar selv på 3 av 5 (*) aktiviteter i klubbens regi:
  – Aktivitet 1 Kvalfoss-sprinten en dag.
  – Aktivitet 2 World Cup i Holmenkollen en dag.
  – Aktivitet 3 Trener på NSSL sin Kretssamling 2 dager (lønnet)
  – Aktivitet 4 Hjelpetrener for rekruttene 2 ganger.
  – Aktivitet 5 Hjelpetrener for skiskytterskolen 2 ganger.

  *) Dersom du deltar flere dager på aktivitet 1 og 2, teller hver dag som en aktivitet. På aktivitet 3-4-5 teller en gang som 0,5.

 5. Rammer
  Samlet utøverstøtte kan maksimalt utgjøre inntil NOK 7.500 per utøver per sesong + NOK 5.000 for junior og senior som har deltatt selv på minimum 3 aktiviteter i tillegg til de kriterier som nevnt ovenfor.

 6. Frister
  NSSL sitt skjema skal fylles ut og sendes i etterkant av aktuell sesong til vår regnskapsfører og senest innen 10. mai det aktuelle år. Utbetaling av utøverstøtte kan forventes innen 14 dager etter fristens utløp. Skjema finnes på vår hjemmeside.